Text petice

P E T I C E

proti realizaci energetického zdroje Třeboradice

My, níže podepsaní, obyvatelé a vlastníci nemovitostí v oblasti dotčené záměrem Energetický zdroj Třeboradice:

1.        Nesouhlasíme se záměrem Energetický zdroj Třeboradice – zdroj pro předcházení blackoutu v hlavním městě Praze, kód záměru PHA922 podle Informačního systému EIA (dále jen „Elektrárna“), a to mimo jiné z následujících důvodů, které vyplývají ze zjišťovacího řízení o záměru Elektrárny:

a)         Elektrárna navýší hlukovou zátěž a bude svým hlukem obtěžovat obyvatele okolí, a to po dobu (zatím) až 400 hodin ročně.

b)        Při kumulaci s dalšími plánovanými záměry (letecký koridor pro letiště Vodochody, plánovaný Pražský okruh R1 stavba 520, železniční koridor severní větve vysokorychlostní tratě Praha – Děčín – hranice ČR/SRN, dočasně opuštěný záměr realizace Betonárny Třeboradice) v kombinaci s již realizovanou stávající zátěží regionu (například letecký koridor letiště Václava Havla nad tímto mikroregionem, okolní doprava na D8, místní doprava, provoz teplárny Třeboradice apod.), může dojít k překročení imisních limitů (již nyní jsou zde např. překračovány limity benzo(a)pyrenu). Toto se může prohloubit ještě více, pokud namísto zemního plynu bude vzhledem k současným poměrům na trhu ve větší míře spalován doposud dotovaný a levnější bioetanol. O daňové podpoře jeho produkce se přitom uvažuje až do roku 2020. Zatížení regionu jeho dopravou ve velkém by bylo další významnou zátěží.

c)         Nejbližší zástavba se nachází pouze 600 m od Elektrárny a spaliny budou odváděny do komínového tělesa výšky pouhých 30 m. Emise z Elektrárny tedy budou mít velký vliv na okolí, neboť obyvatelé okolí budou dotčeni předtím, než se spaliny z Elektrárny řádně rozptýlí.

d)        Naše obavy zvyšuje skutečnost, že doposud není ve výstavbě žádná nová elektrárna a s postupným vyřazováním dalších a dalších doslouživších elektráren různých typů dojde ke změně využití Elektrárny Třeboradice na zcela běžný komerční provoz 24 hodin denně (či minimálně na, pro nás též neakceptovatelné, až 12 hodinové vykrývání špiček ve všední dny po celý rok). V souvislosti s postupným vyřazováním uhelných elektráren lze reálně očekávat změnu poměru nákupních cen plynu a ceny produktu – elektřiny a snahy oznamovatele záměru o provoz a výrobu elektřiny v provozu nepřetržitém.

e)         Důvodně se dále obáváme, že záměr je nekoncepční, v rozporu s funkčním využitím území dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, v rozporu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.

f)         Domníváme se, že takto nákladově významnou investiční akci je, i s ohledem na stávající či plánovanou zátěž mikroregionu a s ohledem na její zařazení jako prvku kritické infrastruktury pro zachování bazálních činností hl. m. Prahy, pro všechny zúčastněné strany dlouhodobě výhodnější realizovat ve větší vzdálenosti od takto hustě obydlených oblastí, tedy ve větší vzdálenosti od Prahy a přilehlých obcí. Máme za to, že při vyspělosti dnešní technologie pro přenosové soustavy na VVN není z hlediska technologických ztrát zásadním problémem vzdálenost od samotného okraje Prahy.

 

2.        Vyzýváme primátorku, starosty, radní a zastupitele hlavního města Prahy, pražských městských částí a přilehlých obcí (Hovorčovice, Březiněves, Čakovice, Třeboradice a další) - společně dále jen „Naši zástupci“ - aby působili proti Elektrárně, včetně výkonu akcionářských práv hlavního města Prahy ve společnostech ovládajících oznamovatele záměru – společnost PRE distribuce, a.s.

 

3.        Vyzýváme Naše zástupce, aby vešli v kontakt a spolupracovali se spolky (občanskými sdruženími), které se zabývají ochranou životního prostředí, jako Frank Bold Society (dříve Ekologický právní servis) za účelem ochrany životního prostředí ve vazbě na Elektrárnu (zabránění realizace Elektrárny).

 

4.        Bude-li to potřebné, jsme připraveni založit spolek (občanské sdružení), jehož hlavním posláním bude ochrana přírody a krajiny ve smyslu § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a který bude odporovat Elektrárně ve správních i soudních řízeních.

 

5.        Postoj námi volených zástupců k řešení otázky realizace Elektrárny zásadním způsobem ovlivní naše volební preference v dalších volbách. Obyvatelé dotčených území si zde založili nebo hodlají založit (viz územní plány dotčených obcí) rodinné bydlení v kvalitě, jaká byla deklarována do nedávné doby. S každým dalším záměrem v blízkosti našeho trvalého bydlení či našich nemovitostí jsme nuceni ustupovat před pro nás cizími zájmy – bez možnosti jakékoliv kompenzace.

 

V Hovorčovicích dne 30.4.2015.

 

Tuto petici sestavil a podává petiční výbor.

 

Členové petičního výboru:

Jméno                         Příjmení                      Bydliště                                              Podpis

Aleš                            Morávek, ing.             Větrná 809, Hovorčovice

Zuzana                        Menšíková, ing.         Slunečná 651, Hovorčovice

Zdeněk                       Petržílka                     Družstevní 314, Hovorčovice           

Kateřina                      Klemtová, ing.            Růžová 815, Hovorčovice

Viktor                         Tancer                        Větrná 709, Hovorčovice

Barbora                       Manganellová             Větrná 632, Hovorčovice

 

 

Členy petičního výboru jsou ve věci této petice oprávněni zastupovat

Ing. Aleš Morávek, Větrná 809, Hovorčovice,

Ing. Zuzana Menšíková, Slunečná 651, Hovorčovice,

a to každý samostatně.

 

Tato petice je adresována orgánům a jejich představitelům uvedeným v čl. 2 této petice.

 

---

Text petice v PDF:

Petice_Elektrarna_Treboradice_v_1.pdf

Podpisový arch:

Podpisovy_arch_petice_Elektrarna_Treboradice_v1.pdf